Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

Το Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα, ενέκρινε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις». Το Σχέδιο Νόμου λαμβάνει υπόψη  την κλιμακούμενη αύξηση των πειρατικών επιθέσεων διεθνώς, ενώ, έρχεται να καλύψει το θεσμικό κενό για την προστασία των υπό ελληνική σημαία εμπορικών πλοίων από πειρατικές επιθέσεις, που έχει ως αποτέλεσμα να διαγράφονται από το ελληνικό νηολόγιο πλοία του εμπορικού μας στόλου και να υψώνουν σημαίες άλλων Κρατών στις οποίες υπάρχει σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα με το παρόν σχέδιο νόμου:
1. Άρθρο 1: Προσδιορίζεται ο σκοπός του νόμου, που είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς για την προστασία των επιβαινόντων εμπορικού πλοίου, του ιδίου του πλοίου και του φορτίου αυτού από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία.
2. Άρθρο 2: Ορίζεται ότι οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί δεν αποτελούν μέλη του πληρώματος του πλοίου. Καθορίζονται γενικές προϋποθέσεις.
3. Άρθρο 3: Ρυθμίζονται τα περί χρόνου ισχύος της άδειας του άρθρου 1, παράτασης, ανανέωσης και ανάκλησης αυτής.
4. Άρθρο 4: Προβλέπεται η καταβολή τέλους για τη χορήγηση της άδειας - ύψους 2.000 ευρώ για άδεια διάρκειας ισχύος έξι μηνών και 3.500 ευρώ για άδεια διάρκειας ισχύος 12 μηνών -  υπέρ του ειδικού φορέα της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, το οποίο κατατίθεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Άρθρο 5: Ρυθμίζεται το θέμα της λύσης της σύμβασης εργασίας και παρέχεται δικαίωμα παλιννόστησης με δαπάνες του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου, σε όσους ναυτικούς του πλοίου η διαμορφούμενη κατάσταση εμπνεύσει ανησυχίες, με κύριο στόχο την προστασία πρωτίστως των πληρωμάτων των ελληνικών εμπορικών πλοίων.
6. Άρθρο 6: Τίθεται το αναγκαίο βασικό πλαίσιο για τη χρήση των όπλων, χωρίς να παραβλέπονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί άμυνας και αναδεικνύουν το σκοπό του νόμου για παροχή προστασίας.
7. Άρθρα 7 και 8: Ρυθμίζονται υποχρεώσεις πλοιάρχου ελληνικού πλοίου και πλοίου υπό ξένη σημαία εντός της ελληνικής επικράτειας, στα οποία επιβαίνουν ένοπλοι ιδιώτες φρουροί.
8. Άρθρο 9: Υιοθετούνται απαγορευτικές διατάξεις οποιασδήποτε χρήσης όπλων που μεταφέρονται ή βρίσκονται σε πλοία υπό ξένη σημαία εντός της ελληνικής επικράτειας.
9. Άρθρο 10: Εισάγονται οι αναγκαίες ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης από υπόχρεους των επί μέρους διατάξεων του νόμου.
10. Άρθρο 11: Ρυθμίζεται το θέμα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από ιδιωτικές εταιρίες ασφάλειας, με την κατάλληλη προσθήκη διάταξης στο  ν. 2518/1997, όπως ισχύει, προκειμένου οριοθετηθεί πλήρως και ασφαλώς το πλαίσιο συστάσεως και λειτουργίας αυτών.
11. Άρθρο  12: Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία και από τις ειδικές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με εξουσιοδοτικές διατάξεις ρυθμίζονται λεπτομέρειες προς υλοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας.
12. Άρθρο 13: Προβλέπονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για ρύθμιση τεχνικών λεπτομερειών ασφάλειας, όρων και διαδικασιών για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας.
13. Άρθρο 14: Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.