Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Tο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αφορά την Δημόσια διαβούλευση επί προσχεδίων κανονιστικών πράξεων ιδιωτικών σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ). Αναλυτικότερα, η Ελληνική Ναυτική Εκπαίδευση αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα εθνικής παιδείας που συνδέεται ιστορικά με την πορεία της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας και την ακολουθεί διαχρονικά. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, παρατηρείται έντονη μεταστροφή των νέων προς τo ναυτικό επάγγελμα, ενώ, παγκοσμίως, είναι διαρκής η ανάγκη για περισσότερους και καλύτερα καταρτισμένους ναυτικούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το προηγούμενο έτος μεγάλος αριθμός νέων στράφηκαν προς τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, αποβλέποντας στην επαγγελματική τους αποκατάσταση στην εμπορική μας ναυτιλία. Είναι σαφές ότι η ορθή οργάνωση και διοίκηση του Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης και ο συνεχής εκσυγχρονισμός των υποδομών και του εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό την ταχεία προσαρμογή και ανταπόκρισή του στις διεθνείς προκλήσεις και εξελίξεις, αποτελούν προϋποθέσεις καθοριστικής σημασίας για τη σύνδεση της ναυτικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των ναυτικών και του εμπορικού μας στόλου με την παροχή ολικής, σταθερής και ομοιόμορφης ποιότητας επιλογών ναυτικής εκπαίδευσης αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εκτός από το σχεδιασμό που υλοποιεί για την αναβάθμιση του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και την πλήρη εναρμόνισή της με τα νέα πρότυπα εκπαίδευσης που θέτει η αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση STCW1978 (Standards of Training Certification and Watch keeping), κατήρτισε τα ακόλουθα προσχέδια των κανονιστικών πράξεων λειτουργίας ιδιωτικών Σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, κατ’ εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Ν. 3153/2003, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3450/2006):

1. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος: «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ), υποχρεώσεις των εποπτευομένων και επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις».

Το εν λόγω σχέδιο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153) περί «Ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης και ρύθμισης άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» , όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 16 έως και 18 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64) «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

2. Σχέδιο Απόφασης Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου: «Ορισμός πιστοποιητικών που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) - διαδικασία ελέγχου τήρησης Αρχείων και Βιβλίων των ΝΕΚΕ - καθήκοντα και υποχρεώσεις Διευθυντή ΝΕΚΕ»

Το εν λόγω σχέδιο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3, της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3153/2003.

3. Σχέδιο Κοινής Απόφασης Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου – Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ ), αναγκαία υποδομή, εξοπλισμός και διασφάλιση ποιότητας».

Το εν λόγω σχέδιο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3153/2003.

Τα ανωτέρω προσχέδια τίθενται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα ενός μηνός. Στόχος της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση και αξιολόγηση απόψεων και προτάσεων με γνώμονα τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ναυτικής εκπαίδευσης που παρέχονται στη χώρα μας. Προς τούτο καλούμε τη ναυτική οικογένεια και την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή. Σχόλια, απόψεις και προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dekn@yen.gr
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα εκκινήσει θεσμικός κοινωνικός διάλογος στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση, υπό τις προϋποθέσεις (α) αυστηρού κρατικού ελέγχου και εποπτείας κατά τα σύγχρονα πρότυπα άλλων χωρών και (β) αναβάθμισης της δημόσιας, ναυτικής εκπαίδευσης, μπορούν να εγγυηθούν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα της Ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνή ανταγωνισμό. Ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για την αναβάθμιση του Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης.

1. Βρίσκεται σε εξέλιξη η απαιτούμενη προσαρμογή του συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης στις τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW (ManilaAmendments) η οποία ορίζει τα ελάχιστα κοινά πρότυπα – επίπεδα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, με έναρξη εφαρμογής την 1/7/2013. Για την εναρμόνιση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Σχολών Ε.Ν. και την πιστοποίηση της εγκυρότητάς τους σύμφωνα με τις εν λόγω τροποποιήσεις, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας με τη συνδρομή του Ευγενιδείου Ιδρύματος. Η Ομάδα εργασίας έχει ήδη ολοκληρώσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Ευγενιδείου Ιδρύματος προς δημόσια διαβούλευση προσχέδια αναλυτικών προγραμμάτων των Α.Ε.Ν. (Πλοιάρχων- Μηχανικών).

2. Η Ομάδα Έργου που έχει συγκροτηθεί, έχει ήδη υλοποιήσει προτάσεις για τη βελτίωση της τριμερούς συνεργασίας (Εργοδοσία, Ναυτεργασία, Υπουργείο), με σκοπό την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος εξεύρεσης πλοίου για την πραγματοποίηση του Α και Β εκπαιδευτικού ταξιδιού των σπουδαστών Α.Ε.Ν.. Για το 2013 επεκτάθηκε ο παρεχόμενος χρόνος ολοκλήρωσης κάθε εκπαιδευτικού ταξιδιού από δύο σε τρία χρόνια και μειώθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος συνολικός χρόνος πρώτου και δεύτερου εκπαιδευτικού ταξιδιού από οκτώ σε επτά μήνες προκειμένου οι σπουδαστές να συνεχίσουν τις σπουδές τους ακόμα και αν δεν έχουν πραγματοποιήσει το εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Παράλληλα, η Ομάδα Έργου έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με (δημοσίους και ιδιωτικούς) αρμόδιους φορείς σχετικά με το σύστημα εποπτείας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου των Σχολών Ε.Ν.

3. Σε συνεργασία με τους θεσμικούς εταίρους, μελετάται σχεδιασμός για την ενίσχυση του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.

4. Προωθούνται διαγωνιστικές διαδικασίες από τις κατά τόπους Α.Ε.Ν. για την σίτιση των σπουδαστών (ολοκληρώνονται στο πρώτο τρίμηνο του 2013).

5. Ακολουθώντας σχετική νομοθετική ρύθμιση για τη νομιμοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων της Α.Ε.Ν. Μακεδονίας, αποτυπώθηκαν ήδη σε τοπογραφικά σχέδια τα κτίρια όλων των Α.Ε.Ν. και προωθείται αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ 2007-2013 και χορηγιών της ΕΕΕ.

6. Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Εκπαίδευση και διά βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, έχει μέχρι στιγμής δεσμευθεί προϋπολογισμός 49 εκατ. ευρώ.

7. Στο περιφερειακό σκέλος του ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί και δημοσιεύτηκε η σχετική προκήρυξη για δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκατ. Ευρώ για την προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού. Στο ΠΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης» έχει ενταχθεί πράξη για την προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού συνολικού Π/Υ 3 εκατ. ευρώ, ενώ για το ΠΕΠ «Αττικής» έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση και βρίσκονται στο στάδιο υποβολής, προτάσεις για προμήθεια αντίστοιχου εξοπλισμού ύψους 7 εκατ. ευρώ.