Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας των ελληνικών λιμένων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, ενέκρινε το καταστατικό του νεοσύστατου «Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας ΑΕ», εφαρμόζοντας για πρώτη φορά το σχετικό άρθρο του ν. 4150/2013, που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Κοινοβούλιο.
Με την παρέμβαση αυτή υλοποιούνται προβλέψεις της εθνικής λιμενικής στρατηγικής, που έχει εκπονήσει το ΥΝΑ και η οποία στοχεύει στην ολοκλήρωση και στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου λιμενικού συστήματος ενταγμένου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, για την αειφόρο ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την εδαφική συνοχή της χώρας.
Παράλληλα,  η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής προσπάθειας για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας. Συγκεκριμένα, το Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας μετατρέπεται από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σε Ανώνυμη Εταιρία, ώστε να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα. Στη νέα εταιρία συγχωνεύονται δέκα Λιμενικά Ταμεία του Νομού Ευβοίας, με αποτέλεσμα να  εξοικονομούνται πόροι από τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας καινα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας.
Η νέα εταιρία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας ΑΕ» θα εξυπηρετεί  τις ανάγκεςτόσο της τοπικής, όσο και της εθνικής θαλάσσιας και λιμενικής πολιτικής, δεδομένου ότι η γεωγραφική της θέση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας απασχόλησης στο βιομηχανικό, τουριστικό και αλιευτικό τομέα.