Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Νέα αυξημένα όρια αποζημιώσεων για τους επιβάτες των επιβατηγών πλοίων προβλέπει ο νόμος 4195/2013 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 για την Τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών του 1974 σχετικά με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών και των Αποσκευών τους (PAL PROTOCOL 2002)» ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄211/10.10.2013).
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, στόχος του εν λόγω Πρωτοκόλλου αποτελεί η καθιέρωση υποχρεωτικής ασφάλισης για τα επιβατηγά πλοία και η αύξηση των ορίων ευθύνης των μεταφορέων, ενώ εισάγει και νέους μηχανισμούς για τη διευκόλυνση των επιβατών στη διεκδίκηση των αποζημιώσεών τους.
Ειδικότερα, με το νέο καθεστώς το όριο αντικειμενικής ευθύνης του μεταφορέα είναι 250.000 λογιστικές μονάδες ανά επιβάτη για περιπτώσεις ναυτικού συμβάντος. Αν και στο βαθμό που η ζημία υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, ο μεταφορέας ευθύνεται περαιτέρω, και μέχρι το ποσό των 400.000 λογιστικών μονάδων, εκτός αν ο μεταφορέας αποδείξει ότι το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία δεν οφείλεται σε δόλο ή αμέλειά του.
Επίσης, για τη ζημία που επήλθε ως αποτέλεσμα του θανάτου ή της σωματικής βλάβης επιβάτη που δεν προκλήθηκε από ναυτικό συμβάν, ο μεταφορέας θα ευθύνεται εφόσον το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία οφειλόταν σε δόλο ή αμέλειά του και μέχρι το ποσό των 400.000 λογιστικών μονάδων. Στην περίπτωση αυτή, το βάρος της απόδειξης του δόλου ή της αμέλειας φέρει ο ενάγων.
Επιπλέον, εάν και εφόσον, η ευθύνη του μεταφορέα για θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη υπήρξε αποτέλεσμα πολεμικής πράξης ή τρομοκρατικής ενέργειας το όριο ευθύνης περιορίζεται σε 250.000 λογιστικές μονάδες ανά επιβάτη ή 340.000.000 συνολικά ανά πλοίο.
Σημειώνεται ότι στο άρθρο 6 του νόμου προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης απόφασης του υπουργού Ναυτιλίας, μέχρι την έκδοση της οποίας οι διατάξεις του νόμου δε θα εφαρμόζονται στα πλοία που εκτελούν εσωτερικές δια θαλάσσης μεταφορές. Σε περίπτωση μη έκδοσης της εν λόγω απόφασης ΥΝΑ ισχύει ότι τα νέα όρια στις εσωτερικές μεταφορές και για τα πλοία Α και Β κατηγορίας (μεγάλα επιβατηγά πλοία) θα ισχύουν από το 2016 και 2018 αντίστοιχα.
Σε ό, τι αφορά τα πλοία κατηγορίας Γ και Δ (μικρότερα πλοία, πορθμεία) δεν αλλάζει κάτι στο ασφαλιστικό τους καθεστώς.
Για τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι καθώς ασφαλίζονται για αστική ευθύνη έναντι τρίτων στα P*I Clubs και για ποσά πολύ υψηλότερα από αυτά που προβλέπει ο νέος νόμος (περίπου 2 δισ. δολάρια ανά περίπτωση).


ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ