Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

MINOAN LINES: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΥΟ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

Η Εταιρεία Μινωικές Γραμμές Ν.Ε. εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 23η Ιουλίου 2012 μεταβιβάστηκαν στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «MINOAN ITALIA Spa»  τα πλοία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΛΑΣ» νηολογίου Ηρακλείου με αριθμό 35 και  «ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΛΑΣ» νηολογίου Ηρακλείου με αριθμό 36. Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω θυγατρικής, περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με την εισφορά σε είδος των ανωτέρω πλοίων από την μητρική Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. Η παραπάνω συναλλαγή έγινε στην λογιστική αξία των πλοίων και ως εκ τούτου δεν προέκυψε κέρδος ή ζημία. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3340/2005, το άρθρο 2 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο 45/21.7.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς