Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΛΤΙΩΝ-ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανανέωση των δελτίων και των κουπονιών μετακίνησης ΑμεΑ, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 20η Ιουνίου και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2011, ενώ ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2010, ορίζεται η 5η Αυγούστου 2011. Οι δικαιούχοι του προγράμματος, προκειμένου να παραλάβουν τα δελτία - κουπόνια δωρεάν μετακίνησης, θα προσέρχονται είτε στις Περιφερειακές Ενότητες του τόπου μόνιμης διαμονής τους, είτε στα ΚΕΠ που εδρεύουν εντός των ορίων των οικείων Περιφερειακών ενοτήτων. Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των δελτίων, στις περιπτώσεις που απαιτείται και η υποβολή εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος, εννοείται το εκκαθαριστικό σημείωμα 2011, που αφορά σε εισοδήματα του οικονομικού έτους 2010. Σύμφωνα, όμως, με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για διευκόλυνση της διαδικασίας, στις περιπτώσεις που δεν έχουν αποσταλεί στους δικαιούχους εκκαθαριστικά του έτους αυτού, γίνονται αποδεκτά και τα σημειώματα που αφορούν στο οικονομικό έτος 2009. Τέλος, στις περιπτώσεις απώλειας, η οποία προκύπτει με βεβαίωση από αστυνομική αρχή, χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, με βάση την αναγραφή στο βιβλιάριο υγείας, όπου σημειώνεται η επαναχορήγηση.