Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΕΩΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που αποφοίτησαν μέχρι και τον Ιούνιο του 2010, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης από τις 23 Μαΐου έως και τις 3 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στο http://www.eopp.gov.gr/pistop/, και στη συνέχεια πρέπει να κατατεθεί σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων. Τα καταβαλλόμενα εξέταστρα είναι 44 ευρώ για κάθε μέρος εξέτασης, θεωρητικής και πρακτικής. Το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού μέρους ανά ειδικότητα και Περιφέρεια θα ανακοινωθεί μετά τις 16 Ιουνίου. Τέλος, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων γνωστοποιεί ότι δε θα δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων εκτός της παραπάνω ημερομηνίας.